statut

Pobierz statut – format .pdf

Rozdział I
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie NASTAWNIA w dalszej części statutu jest
nazywane Stowarzyszeniem.

§ 2.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 4.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza
granicami kraju.

§ 5.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może
pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7a.
Niezależnie od postanowień bezwzględnie obowiązującego prawa Stowarzyszenie nie
może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników,
oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu stowarzyszenia
o którym mowa w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, Dz. U. Nr 96, poz. 873)
4. nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział II
Cele i formy działania
§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie kultury, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i
integracja społeczna, w tym w szczególności:
1. Wszechstronne działanie i wspieranie na rzecz rozwoju kulturalnego,
oświatowego i społecznego,
2. Wspieranie i promocja, oraz pomoc w realizacji zamierzeń artystycznych,
niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki,
3. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: kobiet, dzieci,
młodzieży, studentów osób niepełnosprawnych, osób o orientacji
homoseksualnej, biseksualnej i transseksualnej, bezrobotnych, bezdomnych,
imigrantów.
4. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
5. Propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości,
orientacji seksualnych, zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych,
6. Prowadzenie działalności integrującej lokalną społeczność wobec przejawów
przemocy, nałogów, wyzysków i biedy.
7. Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka,
8. Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży,
9. Działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego,
10. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także
edukacji międzynarodowej
11. Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
12. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
13. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na
rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
14. Działanie na rzecz upowszechniania oraz ochrony praw osób o orientacji
homoseksualnej, biseksualnej i transseksualnej.

§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie imprez o charakterze teatralnym, muzycznym, tanecznym i plastycznym.
2. Organizowanie wystaw, projekcji filmowych, warsztatów edukacyjnoartystycznych,
spotkań, dyskusji, , sympozjów, seminariów, kursów, wykładów,
konferencji, korepetycji.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjnoszkoleniowej.
4. Fundowanie stypendiów oraz pomoc socjalna dla twórców kultury i sztuki.
5. Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu w zakresie objętym celami
stowarzyszenia, tak krajowymi jak i zagranicznymi.
6. Działalność publiczna ukazująca aspekty życia osób o orientacji homoseksualnej,
biseksualnej, transseksualnej, osób bezrobotnych, bezdomnych. kobiet i
imigrantów.
7. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie
użytecznych.
8. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
9. Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Stowarzyszenia.
10. Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz Stowarzyszenia.
11. Udzielanie wsparcia, inicjatywom i organizacjom pozarządowym.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
• członków założycieli,
• członków zwyczajnych,
• członków honorowych,
• członków wspierających.

§10
Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która
1. zobowiąże się do akceptacji Statutu,
2. wypełni deklarację członkowską,
3. zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,
4. opłaci składki członkowskie w kwocie 7 zł na miesiąc.

§11
Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na
wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.

§12
1. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują
poparcie finansowe lub w inny sposób przyczynią się do realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający – osoby prawne – działają w Stowarzyszeniu za
pośrednictwem swego przedstawiciela.

§13
1. Członkom założycielom przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia, przy czym prawo to
nabywa się po trzymiesięcznym okresie przynależności,
b) uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
c) zgłaszać wnioski dotyczące pracy Stowarzyszenia,
d) korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.
3. Członkom wspierającym i honorowym przysługują wszelkie prawa członka
zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto członkowie
honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

§14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brać czyny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,
c) regularnie opłacać składki członkowskie.

§15
I. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
2. Skreślenia z listy członków za niepłacenie składek – uchwałą Zarządu, po udzieleniu
pisemnego upomnienia,
3. Wykluczenia – uchwałą Zarządu – za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
4. Śmierci.

II. Władzą uprawnioną do wykluczania członków jest Zarząd Stowarzyszenia.
§16
1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje – w terminie 30 dni
– prawo odwołania do Walnego Zebrania.
2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 18.
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w
obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie,
nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały
zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 32 ust.1 i 2.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 19.
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków
Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie
przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd
zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków
§ 20.
1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być:
1. Zwyczajne
2. Nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co
trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o
jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni
przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1. Z własnej inicjatywy,
2. Na żądanie Rady Rewizyjnej,
3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany
każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych
członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i
komisji Rewizyjnej.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
5
3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
10. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 22.
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu
Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać
dwóch wiceprezesów.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków
(quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na
podstawie jednogłośnej uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować
uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z jego własnej inicjatywy lub na
wniosek każdego z członków Zarządu lub wniosek Rady Rewizyjnej.

§ 23.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności
Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego,
6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7. zwoływanie Walnego Zebrania,
8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających,
9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia,
10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11.uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12.w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek
członkowskich;
13. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 24.
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 25.
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego
Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega
akceptacji Zarządu.

§ 26.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§ 27.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a
także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w
terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Zarządu,
6. wybór, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów lub z uchwały Komisji
Rewizyjnej, podmiotu mającego przeprowadzić badanie rocznego sprawozdania
finansowego stowarzyszenia
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 28.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, w obecności
wszystkich członków Rady. Na podstawie jednogłośnej uchwały pełnego składu Komisja
Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 29.
1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem z winy umyślnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia, ani też pozostawać w
stosunku pokrewieństwa, spowinowacenia lub podległości z tytułu zatrudnienia
wobec członków zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 30.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
zbiórki publiczne
3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym dochody z
majątku Stowarzyszenia i dochody z kapitału jak odsetki, lokaty,
4. dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych i unijnych, granty,
zlecenie wykonywania zadań publicznych,
5. składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych
przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 31.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie
Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności
co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść
proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne
Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie
powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i
stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie
nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek
Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.